Di-el / Di-soric - Induktive Sensoren


Lieferbare Artikel von Di-el / Di-soric - Induktive Sensoren

OAA 1500 IPP3K-IBS
OAA 280 IPP3K-IBS
OAA 800 IPP3K-IBS
OBS 60 M 30 P3K-TSSL
IMX-N24/230VAC
IMX-N24/24VDC
IMX-N34/230VAC
IMX-N34/24VDC
IMX-N440/230VAC
IMX-N440/24VDC
Interface 1
IR-M12-3QD
IR-M12-4QD
IR-M12VA-4QD
IR-P10-15m
IR-P10-3QD
IR-P10-5m
IR-SLA-15m
IR-SLA-3QD
IR-SLA-5m
ISG-A113/230VAC
ISG-A113/24VDC
ISG-A124/230VAC
ISG-A124/24VDC
ISG-A143/230VAC
ISG-A143/24VDC
ISG-N127/230VAC
ISG-N127/24VDC
ISG-N137/230VAC
ISG-N137/24VDC
ISG-N14/230VAC
ISG-N14/24VDC
ISG-N24/230VAC
ISG-N24/24VDC
ISG-N34/230VAC
ISG-N34/24VDC
ISG-N37/230VAC
ISG-N37/24VDC
IT-AE-3QD
ITA-M12VA-15
ITA-M12VA-4QD
ITA-M12VA-5
ITA-P10-15
ITA-P10-3QD
ITA-P10-5
IT-AS-15m
IT-AS-3QD
IT-AS-5m
ITA-SLA-15
ITA-SLA-3QD
ITA-SLA-5
ITKL-S13-5
IT-M12-15m/SIL
IT-M12-3QD
IT-M12-4QD
IT-M12-5m/PUR
IT-M12HP-4QD
IT-M12VA-4QD
IT-M12VAHP-4QD
IT-P10-15m
IT-P10-3QD
IT-P10-5m
IT-P10HP-15m
IT-P10HP-3QD
IT-P10HP-5m
IT-SLA-15m
IT-SLA-3QD
IT-SLA-5m
IT-SLAHP-15m
IT-SLAHP-3QD
IT-SLAHP-5m
OES 6-18 K 8000 P3K-BSL
OES 6-18 K 8000 P3LK
OES 6-18 K 8000 P3LK 90
OES 6-18 KR 8000 P3K-BSL
OES 6-18 KR 8000 P3LK
OES 6-18 M 8000 P3K-BSL
OES 6-18 M 8000 P3LK
OES 6-18 M 8000 P3LK 90
OESV 19 K 2000 P3K
OEV 12 M 10000 P2K-IBSL
OEV 18 M 20000 P4K-IBSL
OEV 30 K 12000 P1K-TSSL
OEV 30 K 12000 P4K-TSSL
OEV 30 K 6000 P2K-TSSL
OEV 40 K 2000 P3K
OEV 40 K 2000 P3K-TSL
OEV 51 M 10000 P3K-IBS
OEV 51 M 10000 P3K-TSSL
OEV W 18 M 20000 P4K-IBSL
OEVP 50 M 50000 G3LK-IBS
OEVP 50 M 50000 G3LK-IBS/H
OLE 08 V 2000 P2K-TSSL
OLE 12 V 2000 P2K-IBSL
OLE 12 V 2000 P2K-TSSL
OLE Q 10 M 2000 P1K-TSSL
OLE Q 10 M 500 P1K-TSSL
OLE Q 10 M 500 P2K-TSSL
OLE Q10 M 2000 P2K-TSSL
OLE Q15 V 2000 P3K-TSSL
OLE Q15 V 50000 P3K-TSSL
OLK 6-18 K P3K-BSL
OLK 6-18 K P3LK
OLK 6-18 K P3LK 90
OLK 6-18 KR P3K-BSL
OLK 6-18 KR P3LK
OLK 6-18 M P3K-BSL
OLK 6-18 M P3LK
OLK 6-18 M P3LK 90
OLS 08 V 2000 TSSL
OLS 12 V 2000-IBSL
OLS 12 V 2000-TSL
OLS Q 10 M 500-TSSL
OLS Q10 M 2000-TSSL
OLS Q15 V 2000-TSSL
OLS Q15 V 50000-TSSL
OSP 12 VHF-IBSL
OSP 12 VHFL-5M
OSP 12 VLF-IBSL
OSP 12 VLFL-5M
OSP 50 M 20000-IBS
OSP 50 M 50000-IBS
OSP 50 M 50000-IBS/H
OSPQ 12 MHFL-5M
OSPQ 12 MHF-TSSL
OSPQ 12 MLFL-5M
OSPQ 12 MLF-TSSL
OSV 12 M 10000-IBSL
OSV 18 M 20000-IBSL
OSV 30 K 12000-TSSL
OSV 30 K 6000 TSSL
OSV 40 K 2000
OSV 40 K 2000-TSL
OSV 51 M 10000-IBS
OSV 51 M 10000-TSSL
OSV W 18 M 20000-IBSL
SLRH-M12VA-4QD
SLRH-M12VA-4QD/dk
SLRH-M12VA-5m
SLRH-M12VA-5m/dk
SLRH-SLA-3QD
SLRH-SLA-3QD/dk
SLRH-SLA-5m
SLRH-SLA-5m/dk
SLRL M12VA 4QD
SLRL-M12VA-4QD/dk
SLRL-M12VA-5m
SLRL-M12VA-5m/dk
SLRL-SLA-3QD
SLRL-SLA-3QD/dk
SLRL-SLA-5m
SLRL-SLA-5m/dk
SLRS-M12VA-4QD
SLRS-M12VA-4QD/dk
SLRS-M12VA-5m
SLRS-M12VA-5m/dk
SLRS-SLA-3QD
SLRS-SLA-3QD/dk
SLRS-SLA-5m
SLRS-SLA-5m/dk
SLT-M12VA-10m
SLT-M12VA-15m
SLT-M12VA-4QD
SLT-M12VA-5m
SLT-SLA-10m
SLT-SLA-3QD
SLT-SLA-5m
IRKL-M12VA-15
IRKL-M12VA-3QD
IRKL-M12VA-4QD
IRKL-M12VA-5
IRKL-P10-15
IRKL-P10-3QD
IRKL-P10-5
IRKL-S13-15
IRKL-S13-3QD
IRKL-S13-5
ITKA-M12VA-15
ITKA-M12VA-3QD
ITKA-M12VA-4QD
ITKA-M12VA-5
ITKA-P10-15
ITKA-P10-3QD
ITKA-P10-5
ITKA-S13-15
ITKA-S13-3QD
ITKA-S13-5
ITKH-M12VA-15
ITKH-M12VA-3QD
ITKH-M12VA-4QD
ITKH-M12VA-5
ITKH-P10-15
ITKH-P10-3QD
ITKH-P10-5
ITKH-S13-15
ITKH-S13-3QD
ITKH-S13-5
ITKL-M12VA-15
ITKL-M12VA-3QD
ITKL-M12VA-4QD
ITKL-M12VA-5
ITKL-P10-15
ITKL-P10-3QD
ITKL-P10-5
ITKL-S13-15
ITKL-S13-3QD
SLTP-M12-4QD
STB-CLV-5
STB-CLV-C4
STB-LLA-5
STB-LLA-B3
LLRV 51 M 500 P3K-IBS
LLRV 51 M 500 P3K-TSSL
LLRVTI 51 M 500 P3K-IBS
LLRVTI 51 M 500 P3K-TSSL
LRV 51 M 1000 P3K-IBS
LRV 51 M 1000 P3K-TSSL
LRV 51 M 10000 P3K-IBS
LRV 51 M 10000 P3K-TSSL
LRV 51 M 2000 P3K-IBS
LRV 51 M 2000 P3K-TSSL
LRVTI 51 M 1000 P3K-IBS
LRVTI 51 M 1000 P3K-TSSL
LRVTI 51 M 2000 P3K-IBS
LRVTI 51 M 2000 P3K-TSSL
OR 6-18 K 2000 P3K-BSL
OR 6-18 K 2000 P3LK
OR 6-18 K 2000 P3LK 90
OR 6-18 KR 2000 P3K-BSL
OR 6-18 KR 2000 P3LK
OR 6-18 M 2000 P3K-BSL
OR 6-18 M 2000 P3LK
OR 6-18 M 2000 P3LK 90
OR 6-18-1 K 3000 P3K-BSL
OR 6-18-1 K 3000 P3LK
OR 6-18-1 K 3000 P3LK90
OR 6-18-1 M 3000 P3K-BSL
OR 6-18-1 M 3000 P3LK
OR 6-18-1 M 3000 P3LK90
ORSD 20 P2K-IBS
ORV 12 M 1500 P4K-IBSL
ORV 18 M 2000 P4K
ORV 18 M 2000 P4K-IBSL
ORV 22 K 200 P1K
ORV 22 K 200 P2K
ORV 30 K 2000 P1K-TSSL
ORV 30 K 2000 P2K-TSSL
ORV 41 K 2500 P3K
ORV 41 K 2500 P3K-TSL
ORV 51 M 2000 P3K-IBS
ORV 51 M 2000 P3K-TSSL
ORV 51 M 5000 P3K-IBS
ORV 51 M 5000 P3K-TSSL
ORV 80 K 6000 P4K-BSL
ORV 80 K 6000 R4-KL
ORV W 18 M 2000 P2K-IBSL
ORVTI 51 M 2000 P3K-IBS
ORVTI 51 M 2000 P3K-TSSL
ORVTI 51 M 5000 P3K-IBS
ORVTI 51 M 5000 P3K-TSSL
ORVTI 51 V 2000 P3LK-0.3BS/IP69K
ORVTI 51 V 2000 P3LK-0.3BS/IP69K-R
ORVTI 51 V 2000 P3LK-5M/IP69K
ORVTI 51 V 2000 P3LK-5M/IP69K-R
ORVTI 51 V 5000 P3LK-0.3BS/IP69K
ORVTI 51 V 5000 P3LK-0.3BS/IP69K-R
ORVTI 51 V 5000 P3LK-5M/IP69K
ORVTI 51 V 5000 P3LK-5M/IP69K-R
LHT 51 M 200 P3K-IBS
LHT 51 M 200 P3K-TSSL
LHT 81 M 400 G4L-IBS
LHT 81 M 400 G6L-IBS
LHTTI 51 M 200 FP3K-IBS
LHTTI 51 M 200 FP3K-TSSL
LHTTI 51 M 200 P3K-TSSL
LTV 51 M 200 P3K-IBS
LTV 51 M 200 P3K-TSSL
LTV 51 M 600 P3K-IBS
LTV 51 M 600 P3K-TSSL
LTVTI 51 M 200 P3K-IBS
LTVTI 51 M 200 P3K-TSSL
LTVTI 51 M 600 FP3K-IBS
OLVT 40 APK-IBS
OLVT 40 P3K-IBS
OLVT 40 P4K
OT 6-18 K 400 P3K-BSL
OT 6-18 K 400 P3LK
OT 6-18 K 400 P3LK 90
OT 6-18 KR 400 P3K-BSL
OT 6-18 KR 400 P3LK
OT 6-18 M 400 P3K-BSL
OT 6-18 M 400 P3LK
OT 6-18 M 400 P3LK 90
OTV 05 V 10 P1K
OTV 05 V 10 P1K-TSSL
OTV 05 V 20 P1K
OTV 05 V 20 P1K-TSSL
OTV 05 V 50 P1K
OTV 05 V 50 P1K-TSSL
OTV 12 M 300 P1K
OTV 12 M 300 P1K-IBSL
OTV 18 M 600 P4K
OTV 18 M 600 P4K-IBSL
OTV 22 K 115 P1K
OTV 22 K 115 P2K
OTV 22 K 14 P1K
OTV 22 K 14 P2K
OTV 22 K 160 P1K
OTV 22 K 160 P2K
OTV 30 K 600 P1K
OTV 30 K 600 P1K-TSSL
OTV 4.0 V 10 P1K
OTV 4.0 V 10 P1K-TSSL
OTV 4.0 V 20 P1K
OTV 4.0 V 20 P1K-TSSL
OTV 4.0 V 50 P1K
OTV 4.0 V 50 P1K-TSSL
OTV 40 K 200 P3K
OTV 40 K 200 P3K-TSL
OTV 40 K 400 P3K
OTV 40 K 400 P3K-TSL
OTV 50 M 1200 P3K-IBS
OTV 50 M 1200 P3K-TSSL
OTV 50 M 600 P3K-IBS
OTV 50 M 600 P3K-TSSL
OTV 51 M 150 P3K-IBS
OTV 51 M 150 P3K-TSSL
OTV 51 M 500 P3K-IBS
OTV 51 M 500 P3K-TSSL
OTV 80 K 2000 P4K-BSL
OTV 80 K 2000 R4-KL
OTV Q5 M 20 P1LK
OTV Q5 M 20 P2LK
OTV Q5 M 50 P1LK
OTV Q5 M 50 P2LK
OTV W 18 M 600 P4K-IBSL
OTVTI 50 M 600 P3K-IBS
OTVTI 50 M 600 P3K-TSSL
OTVTI 50 V 600 P3LK-0.3 BS/IP 69K
OTVTI 50 V 600 P3LK-0.3 BS/IP 69K-R
OTVTI 50 V 600 P3LK-5m/IP 69K
OTVTI 50 V 600 P3LK-5m/IP 69K-R
OTVTI 51 M 150 P3K-IBS
OTVTI 51 M 150 P3K-TSSL
OTVTI 51 M 500 P3K-IBS
OTVTI 51 M 500 P3K-TSSL
OTVTI 51 V 500 P3LK-0.3 BS/IP 69K
OTVTI 51 V 500 P3LK-0.3 BS/IP 69K-R
OTVTI 51 V 500 P3LK-5m/IP 69K
OTVTI 51 V 500 P3LK-5m/IP 69K-R
OHT 18 M 120 P1K
OHT 18 M 120 P1K-IBSL
OHT 30 K 150 P1K-TSSL
OHT 68 K 2000 P3K-BSL
OHT 80 K 1000 P4K-BSL
OHT 80 K 1000 R4-KL
OHT W 18 M 120 P1K-IBSL
OLV 40 P3K-IBS
OLV 40 P4K
OLV 41 P3K-IBS
OLV 41 P4K
OLV 42 P3K-IBS
OLVK 31 P1K-TSSL
OLVK 31 P2K-TSSL
OLVK 31 P4K-TSSL
OLVK 41 P3K-TSSL
OLVK 61 P3K-TSSL
OLVK 61 P3K-TSSL/3
OLVK 61 P4K-TSSL/5000 Hz
OLVK 63 P4K-TSSL
OLVKTI 61 P3K-TSSL
OLVKTI 61 P3K-TSSL/5000 Hz
OLVKTI 63 P3K-TSSL
OLVTI 40 P3K-IBS
OLVTI 40 P3K-IBS-3.5
OLVTI 41 P3K-IBS
OLVTI 41 P3K-IBS-3.5
OV 70 P1-TSSL
OV 70 P2-TSSL
OVD 70 P1K-TSSL
OVD 70 P2K-TSSL
OVP 1-35 MAU-HR3-SKL
OVP 1-35 M-HR1-SKL
OVP 1-35 M-HR3-SKL
OVP 1-52 MAUT-R3-KL
OVP 2-52 MAU-HR3-SKL
OVP 4-106 MAU-HR3-SKL
OVP 8-158 MAU-HR3-SKL
OKTTI 55 M 30 FG3LK-IBS
FSLS 50 M 60/3 G3K-BS8
FSLS 50 M WRB/3 G3K-BS8
FSLS 90 M WRB/8 G3K-BS8
KSSTI 1000 FG3K-TSSL
KSSTI 1000 G3K-TSSL
KSSTI 1000/80 FG3LK-AIBS
KSSTI 1000/80 FG3LK-IBS
KSSTI 400 FG3K-TSSL
KSSTI 400 G3K-TSSL
KSSTI 600 FG3K-TSSL
KSSTI 600 G3K-TSSL
KSSTI 600/80 FG3LK-AIBS
KSSTI 600/80 FG3LK-IBS
KUS 50 M 100 PSK-TSL
KUSP 50 M 100 PSK-TSL
LGL 051 P3K-TSSL
LGL 081 P3K-TSSL
LGL 121 P3K-TSSL
LGU 031 P3K-TSSL
LGU 051 P3K-TSSL
LGU 081 P3K-TSSL
LGU 121 P3K-TSSL
LGUP 031 P3K-TSSL
LGUP 051 P3K-TSSL
LGUP 081 P3K-TSSL
LGUP 121 P3K-TSSL
ODG 30 P3K-TSSL
ODG 50 P3K-TSSL
ODG 90 P3K-TSSL
OGL 050 P3K-TSSL
OGL 051 P3K-TSSL
OGL 080 P3K-TSSL
OGL 081 P3K-TSSL
OGL 120 P3K-TSSL
OGL 121 P3K-TSSL
OGL 34/31 P2K-IBS
OGL 35/31 P2K-IBS
OGL 55/53 P2K-IBS
OGL 55/56 P2K-IBS
OGLP 050 P3K-TSSL
OGLP 080 P3K-TSSL
OGLP 120 P3K-TSSL
OGLP 150 P3K-TSSL
OGU 005 P1K-TSSL
OGU 005 P2K-TSSL
OGU 010 G3K-TSSL
OGU 02 P3K-TSSL
OGU 02 P3K-TSSL/90°
OGU 02 PN3K-TSSL
OGU 020 P3K-TSSL
OGU 021 P3K-TSSL
OGU 030 P3K-TSSL
OGU 030 P3K-TSSL/V4A
OGU 030 VP3K-TSSL
OGU 030/30 P2LK-IBS
OGU 031 P3K-TSSL
OGU 031 P3K-TSSL/V4A
OGU 031 VP3K-TSSL
OGU 040 P3K-TSSL
OGU 041 P3K-TSSL
OGU 05/100 P3K-TSSL
OGU 05/100 PN3K-TSSL
OGU 050 P3K-TSSL
OGU 050 P3K-TSSL/V4A
OGU 050 VP3K-TSSL
OGU 050/125 VP3K-TSSL
OGU 050/2.5 IP3K-IBS
OGU 050/20 IP3K-IBS
OGU 051 P3K-TSSL
OGU 051 P3K-TSSL/V4A
OGU 051 VP3K-TSSL
OGU 051/125 VP3K-TSSL
OGU 060 P3K-TSSL
OGU 061 P3K-TSSL
OGU 070 P3K-TSSL
OGU 071 P3K-TSSL
OGU 080 P3K-TSSL
OGU 080 P3K-TSSL/V4A
OGU 080 VP3K-TSSL
OGU 081 P3K-TSSL
OGU 081 P3K-TSSL/V4A
OGU 081 VP3K-TSSL
OGU 081/125 VP3K-TSSL
OGU 090 P3K-TSSL
OGU 091 P3K-TSSL
OGU 100 P3K-TSSL
OGU 101 P3K-TSSL
OGU 120 P3K-TSSL
OGU 120 P3K-TSSL/V4A
OGU 120/205 P3K-TSSL
OGU 121 P3K-TSSL
OGU 121 P3K-TSSL/V4A
OGU 121/125 VP3K-TSSL
OGU 121/205 P3K-TSSL
OGU 170/110 P3K-TSSL
OGU 171/110 P3K-TSSL
OGU 220/110 P3K-TSSL
OGU 221/110 P3K-TSSL
OGU 250/110 P3K-TSSL
OGU 50 P1-TSSL
OGU 50 P2-TSSL
OGUFIX 031 P1K-TSSL
OGUFIX 031 P2K-TSSL
OGUFIX 031 P3K-TSSL
OGUFIX 051 P1K-TSSL
OGUFIX 051 P2K-TSSL
OGUFIX 051 P3K-TSSL
OGUFIX 081 P1K-TSSL
OGUFIX 081 P2K-TSSL
OGUFIX 081 P3K-TSSL
OGUFIX 121 P1K-TSSL
OGUFIX 121 P2K-TSSL
OGUFIX 121 P3K-TSSL
OGUH 030 P3K-TSSL
OGUH 050 P3K-TSSL
OGUH 080 P3K-TSSL
OGUP 030 P3K-TSSL
OGUP 050 P3K-TSSL
OGUP 080 P3K-TSSL
OGUTI 002 FP3K-TSSL
OGUTI 002 G4K-TSSL
OGUTI 002 P3K-TSSL
OGUTI 002 PN3K-TSSL
OGUTI 005 FG3K-TSSL
OGUTI 005 G3K-TSSL
OGUTI 005 G4K-TSSL
OGUTI 005/100 FP3K-TSSL
OGUTI 005/100 P3K-TSSL
OGUTI 005/100 PN3K-TSSL
OGUTI 005/50 FG3K-TSSL
OGUTI 005/50 G3K-TSSL
OGUTI 030 P3K-TSSL
OGUTI 031 FP3K-TSSL
OGUTI 031 P3K-TSSL
OGUTI 050 P3K-TSSL
OGUTI 051 FP3K-TSSL
OGUTI 051 P3K-TSSL
OGUTI 080 P3K-TSSL
OGUTI 081 FP3K-TSSL
OGUTI 081 P3K-TSSL
OGUTI 121 G3K-TSSL
OGUTI 121 FG3K-TSSL
OGUTID 031 P3K-TSSL
OGUTID 051 P3K-TSSL
OGUTID 081 P3K-TSSL
OGY 17 P5K-TSSL
OTZ 510
OTZ 515
OTZ 520
OGWSD 100 P3K-TSSL
OGWSD 150 P3K-TSSL
OGWSD 25 P3K-TSSL
OGWSD 250 P3K-TSSL
OGWSD 300 P3K-TSSL
OGWSD 4055 P3K-TSSL
OGWSD 70 P3K-TSSL
OGWSD V 4055 P3K-TSSL
UCC 12 M 02 O-IBSL
UCC 12 M 02 OL
UCC 12 M 02 S-IBSL
UCC 12 M 02 SL
UCC 12 M 04 O-IBSL
UCC 12 M 04 OL
UCC 12 M 04 S-IBSL
UCC 12 M 04 SL
UCC 18 M 05 O-IBSL
UCC 18 M 05 OL
UCC 18 M 05 S-IBSL
UCC 18 M 05 SL
UCC 18 M 08 O-IBSL
UCC 18 M 08 OL
UCC 18 M 08 S-IBSL
UCC 18 M 08 SL
UCC 30 M 10 O-IBSL
UCC 30 M 10 OL
UCC 30 M 10 S-IBSL
UCC 30 M 10 SL
UCC 30 M 15 O-IBSL
UCC 30 M 15 OL
UCC 30 M 15 S-IBSL
UCC 30 M 15 SL
UCCR 40 K 15 SO-KL
UCCR 44 K 35 SL-IBS
CKR-200-001
CKR-201-001
CKR-201-002
CKR-202-001
CKR-202-002
CKR-232-001
CKR-232-002
MLE 64/02 A300-A-F250
MLE 64/02 A300-A-IBS1500
MLE 64/02 A300-B-F250
MLE 64/02 A300-B-IBS1500
MLS 64/02 A300-A-F250
MLS 64/02 A300-A-IBS1500
MLS 64/02 A300-B-F250
MLS 64/02 A300-B-IBS1500
OEP 12 V 20000 G1-IBSL
OEP 12 V 20000 G1L-5M
OEP 12 V 20000 G2-IBSL
OEP 12 V 20000 G2L-5M
OEP 12 V 5000 G1-IBSL
OEP 12 V 5000 G1L-5M
OEP 12 V 5000 G2-IBSL
OEP 12 V 5000 G2L-5M
OEP 12 V 50000 G1-IBSL
OEP 12 V 50000 G1L-5M
OEP 12 V 50000 G2-IBSL
OEP 12 V 50000 G2L-5M
OEPQ 12 M 20000 G1L-5M
OEPQ 12 M 20000 G1-TSSL
OEPQ 12 M 20000 G2L-5M
OEPQ 12 M 20000 G2-TSSL
OEPQ 12 M 5000 G1L-5M
OEPQ 12 M 5000 G1-TSSL
OEPQ 12 M 5000 G2L-5M
OEPQ 12 M 5000 G2-TSSL
OEPQ 12 M 50000 G1L-5M
OEPQ 12 M 50000 G1-TSSL
OEPQ 12 M 50000 G2L-5M
OEPQ 12 M 50000 G2-TSSL
US 18 K 1000 PSAIK-TSSL
US 18 K 1000 PSAK-TSSL
US 18 K 1000 PSIK-TSSL
US 18 K 1003 PSAK-TSSL
US 18 K 1003 PSK-TSSL
US 18 K 1503 A-TSSL
US 18 K 1503 I-TSSL
US 18 K 700 PSLK
US 18 KR 1000 PSAIK-TSSL
US 18 KR 1000 PSAK-TSSL
US 18 KR 1000 PSIK-TSSL
US 18 KR 1003 PSAK-TSSL
US 18 KR 700 POLK
US 18 KR 700 PSLK
US 18 V 1004 PSAIK-TSSL
US 18 V 1004 PSAK-TSSL
US 18 V 1004 PSIK-TSSL
US 18 VR 1000 PSIK-TSSL
US 30 M 200 PSK-IBS
US 46 K 150 PSK-TSSL
US 46 K 150 PSLK
US 46 K 500 PSK-TSSL
US 46 K 500 PSSK-TSSL
US 60 K 1000 AI-I-TSSL
US 60 K 1000 AI-TSSL
US 60 K 1000 PSA-I-TSSL
US 60 K 1000 PSA-TSSL
US 60 K 1000 PSI-I-TSSL
US 60 K 1000 PSI-TSSL
US 60 K 1000 PSO-TSSL
US 60 K 1000 PSS-TSSL
US 60 K 2500 AI-I-TSSL
US 60 K 2500 AI-TSSL
US 60 K 2500 PSA-I-TSSL
US 60 K 2500 PSA-TSSL
US 60 K 2500 PSI-I-TSSL
US 60 K 2500 PSI-TSSL
US 60 K 2500 PSO-TSSL
US 60 K 2500 PSS-TSSL
US 60 K 500 AI-I-TSSL
US 60 K 500 AI-TSSL
US 60 K 500 PSA-I-TSSL
US 60 K 500 PSA-TSSL
US 60 K 500 PSI-I-TSSL
US 60 K 500 PSI-TSSL
US 60 K 500 PSO-TSSL
US 60 K 500 PSS-TSSL
US 60 K 5000 AI-I-TSSL
US 60 K 5000 AI-TSSL
US 60 K 5000 PSA-I-TSSL
US 60 K 5000 PSA-TSSL
US 60 K 5000 PSI-I-TSSL
US 60 K 5000 PSI-TSSL
US 60 K 5000 PSO-TSSL
US 60 K 5000 PSS-TSSL
USC 18 M 1000 I4/20-IBSL
USC 18 M 1000 IPSK-IBSL
USC 18 M 300 I4/20-IBSL
USC 18 M 300 IPSK-IBSL
USC 30 M 1300 I0/10PSK-BSL
USC 30 M 1300 I2PSK-BSL
USC 30 M 1300 I4/20PSK-BSL
USC 30 M 1300 IPSK-BSL
USC 30 M 300 I0/10PSK-BSL
USC 30 M 300 I2PSK-BSL
USC 30 M 300 I4/20PSK-BSL
USC 30 M 300 IPSK-BSL
USC 30 M 3000 I0/10PSK-BSL
USC 30 M 3000 I2PSK-BSL
USC 30 M 3000 I4/20PSK-BSL
USC 30 M 3000 IPSK-BSL
USC 30 M 6000 I0/10PSK-BSL
USC 30 M 6000 I2PSK-BSL
USC 30 M 6000 I4/20PSK-BSL
USC 30 M 6000 IPSK-BSL
USCRTI 18 M 200 FPSK-BSL
USCRTI 18 M 700 FPSK-BSL
USCRTI 18 MR 200 FPSK-BSL
USCRTI 18 MR 700 FPSK-BSL
USCTI 18 M 200 FPSK-BSL
USCTI 18 M 700 FPSK-BSL
USCTI 18 MR 200 FPSK-BSL
USCTI 18 MR 700 FPSK-BSL
USE 46 K 1500 PSKT-TSSL
USG 30/8 A-TSSL
USG 40/13 A-TSSL
USS 46 K 1500-TSSL
USTI 12 M 200 PSOK-IBSL
USTI 12 M 200-A-IBSL
USTI 12 M 200-I-IBSL
USTI 12 MFB 150 A-IBSL
USTI 12 MFB 150 I-IBSL
USTI 12 MFB 150 PSOK-IBSL
US 46 K 500 PSLK

Kontakt

Puettmann Automatisierungstechnik
Oberurselerstr.69
61440 Oberursel
DEUTSCHLAND

 
 

Telefon: 06171/91878-0
Telefax.  06171/91878-29 
nfpttmnncm
Bürozeiten: 8:00-16:30 Uhr

Anfragen

Aufträge

 

Puettmann Automatisierungstechnik ist ein schnell wachsendes Ingenieur Büro für die elektrische Automatisierungstechnik. Wir liefern Produkte von über 170 Hersteller- Marken aus einer Hand, sind  „ One Source Partner“ , haben einen hochqualifizierten flächendeckenden Außendienst, und bieten die lösungsorientierte Beratung herstellerunabhängig für den Maschinenbau und Endverbraucher. Permanente Innovationen in neue Produkte, Hersteller, Mitarbeiter und Logistikthemen bilden die Basis für unseren Erfolg, seit mehr als 90 Jahren.                                                                                                                                                                           Wir lösen Ihre Aufgabe mit der Beratung und Lieferung aller Komponenten direkt an Ihre Abladestelle. Möglichst viele Hersteller - Marken aus einer Hand zu liefern bedeutet für viele Maschinenbauer und Endverbraucher eine Verschlankung Ihrer Einkaufskette. Somit ist Puettmann Automatisierungstechnik ein wesentlicher strategischer Logistik- und Lieferpartner für diese Unternehmen. Bauen sie auf die Puettmann  zur Reduzierung Ihrer Einkaufskosten !  - 2020 wird Puettmann 90 Jahre alt  -